Fabryka Druku
oferta
druk cyfrowy
kontakt
 
klauzula informacyjna RODO
 

I. Dane osobowe
§1. Postanowienia ogólne

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Administratorem Danych Osobowych jest Fabryka Druku Sp. z o.o., ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 6, 01-943 Warszawa. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez iod@fabrykadruku.pl


§2. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy,
 2. zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy umowę.
 3. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków (w sytuacji dokonania zakupu), gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy dotyczą:
  a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 4. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
  a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
  b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o Państwa uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.);
  c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
  d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
  e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług.

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

§3. Przetwarzanie danych

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony WWW, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem strony WWW i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością przesłania zapytania.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Dane przetwarzane będą przez Administratora oraz jego zaufanych partnerów.

§4. Prawo do sprzeciwu i okres przechowywania danych

 1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 3. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 4. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§5. Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione przez: partnerów współpracujących, łącząc produkty lub usługi, z Administratorem; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawców Administratora (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorców i podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe itp.

§6. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  e) prawo do przenoszenia danych;
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§7. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 2. Państwa Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

II. Pliki cookies i podobne mechanizmy
§ 8. Pliki cookies i gromadzone dane

 1. Strona www wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 2. Strona www przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych.
 3. Strona www wykorzystuje mechanizm sesji polegający na odnotowywaniu informacji o połączeniu klienta ze stroną www w celu zapewnienia możliwości przechowywania produktów w koszyku. Gromadzone są w tym celu informacje o adresie IP, czasie połączenia, stosowanej przeglądarce internetowej i domyślnym języku przeglądarki. W przypadku braku zgody na stosowanie mechanizmu sesji, prosimy o zaprzestanie z korzystania ze strony www.

§ 9. Usuwanie plików cookies

 1. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

III. Dane zawarte w logach systemowych.
§ 10

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową w celach technicznych oraz statystycznych.

IV. Stosowane środki techniczne
§ 11

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Drukujemy na maszynach XEROX


Fabryka Druku zmieniła swój adres - zapraszamy na Bielany
© Fabryka Druku Sp. z o. o., ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 6, 01-943 Warszawa, tel. 0 22 834 92 66, fax 0 22 834 42 74
Fabryka Druku - nasza drukarnia | oferta | technologia - druk cyfrowy | kontakt | polityka prywatności